برای مصارف خارجی remmers محصولات

نگاه کلی به ویژگی محصولات

توجه: برای چوبهای نرم و کم دوام، باید از اشباع کردن چوب بویژه برای مصارف خارجی استفاده شود.